Sutartis dėl dalyvavimo stovykloje "Pasaka" nuo 2024.06.23 iki 2024.06.29


Pasaka

PATVIRTINTA

Lietuvos neformaliojo

švietimo agentūros direktoriaus

2024 m. sausio 23d. įsakymu Nr. R1 - 41

 

S U T A R T I S DĖL DALYVAVIMO STOVYKLOJE

       

        www.stovyklospajuryje.lt       
(sutarties sudarymo vieta)

 

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, juridinio asmens kodas 302848387, kurio registruota buveinė yra Žirmūnų g. 1B, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Jankausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Paslaugos teikėjas), ir 


       (vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

atstovaujamas  
(vieno iš tėvų vardas, pavardė) 

toliau vadinamas Paslaugos gavėju, sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

 

1.SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Vaiko dalyvavimas stovykloje „Pasaka“, nuo 2024.06.23 iki 2024.06.29 (su nakvyne ir maitinimu).

 

2. PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

2.1.1. užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą pagal neformalaus vaikų švietimo programą (toliau - Stovyklos programa);

2.1.2. užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją bei higienos taisyklių laikymąsi;

2.1.3. bendradarbiauti su tėvais (įtėviais), globėjais;

2.1.4.  pranešti tėvams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams vaikui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui, taip pat pranešti apie elgesį, kuris pažeidžia stovyklos dalyvio vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisykles;

2.1.5. užtikrinti vaiko maitinimą laikantis vaikų maitinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

2.1.6. saugoti suteiktą informaciją apie Paslaugos gavėją, naudotis ja tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir laikytis konfidencialumo;  vaiko ir jo tėvų asmens duomenys tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 nuostatomis;

2.1.7. ugdyti vaikų savarankiškumo, sveikos gyvensenos, sportiškumo, socialinių įgūdžių nuostatas;

2.1.8. stovykloje dalyvaujantiems vaikams sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes;

2.2. Užtikrinant vaiko saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, Paslaugos teikėjas turi teisę patikrinti vaiko atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos  laikinai paimti. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami Paslaugos gavėjui, išskyrus greitai gendantį maistą. 

2.3. Paslaugos teikėjas neatsako už be priežiūros paliktus ar/ir pamestus stovyklos metu vaiko daiktus (jų neparveža iš stovyklos)  ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Paslaugos teikėjas rekomenduoja vaikui neturėti su savimi brangių daiktų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos.

2.4. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Paslaugos teikėjo kaltės.

2.5. Paslaugos teikėjas stovyklos dalyvį apdraudžia nuo nelaimingų atsitikimų.

2.6. Paslaugos teikėjas stovyklos dalyviui susirgus informuoja vaiko tėvus/ globėjus.

 

3. PASLAUGOS GAVĖJO PAREIGOS 

3.1. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:

3.1.1. užtikrinti, kad jų vaikas dalyvautų stovyklos programoje;

3.1.2. užtikrinti, kad jų vaikas gerbtų stovyklos vadovus ir darbuotojus, kitus stovyklautojus;

3.1.3. užtikrinti, kad jų vaikas laikytųsi drausmės bei klausytų stovyklos vadovų nurodymų;

3.1.4 supažindinti vaiką su stovyklos dalyvio vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklėmis ir užtikrinti, kad vaikas jų laikytųsi;

3.1.5. užtikrinti, kad vaikas saugotų savo bei kitų stovyklautojų sveikatą bei laikytųsi saugaus eismo taisyklių išvykose;

3.1.6. užtikrinti, kad vaikas be stovyklos vadovo neišeitų už stovyklos teritorijos ribų;

3.1.7. užtikrinti, kad vaikas saugotų ir tausotų stovykloje esantį inventorių bei kitą turtą;

3.1.8. užtikrinti, kad vaikas nerūkytų, nevartotų alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų visą stovyklos laikotarpį (stovyklos/išvykos/renginio/laisvo laiko metu);

3.1.9. bendradarbiauti su Paslaugos teikėjo atstovais, sprendžiant klausimus, kilusius dėl šios sutarties sąlygų vykdymo;

3.1.10.  užtikrinti, kad į stovyklą atvežamas vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, problemų, kurios gali turėti įtakos vaiko sveikatai  ar negalėjimui įvykdyti stovyklos programos;

3.1.11.  informuoti Paslaugos teikėją apie vaiko sveikatos ypatumus, alergijas, maisto netoleravimą, naudojamus vaistus bei pateikti kitą svarbią informacija į kurią turėtų atsižvelgti stovyklos darbuotojai;

3.1.12.  raštu pateikti Paslaugos teikėjui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai. Raštu neinformavus apie sveikatos sutrikimus, Paslaugos teikėjas atsakomybės neprisiima. Nenurodžius šių ypatumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, atsakomybė tenka tėvams;

3.1.13.  jeigu vaikui turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas, Paslaugos teikėjui privalo būti pateikti gydytojo raštiški nurodymai (pažymos forma Nr. 027-1/a) dėl maitinimo. Neinformavus Paslaugos teikėjo, Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės už vaiko sveikatos sutrikimus, atsiradusius dėl netinkamo maitinimo (pvz.: kilusios alergijos maistui);

3.1.14.  užtikrinti, kad vaikas į stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, energetinių gėrimų, greitai gendančio maisto;

3.1.15.  jeigu vaikui įdedama papildomai maisto/gėrimų, prisiimti atsakomybę už jo kokybę ir vartojimo pasekmes;

3.1.16.  užtikrinti, kad vaikas neatsiveš į stovyklą jokių vaistų, kurie nėra jam skirti gydytojo. Kitu atveju apie tai turi būti raštu informuotas stovyklos administratorius;

3.1.17.  iki sutarties pasirašymo susipažinti pačiam ir supažindinti vaiką su stovyklos dalyvio vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklėmis;

3.1.18.  prisiimti atsakomybę už savo vaiko elgesį, saugumą ir sveikatą, šiam nesilaikant stovyklos vadovų nurodymų programos ir laisvo laiko metu;

3.1.19.  prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Paslaugos teikėjui, jei jų vaikas  stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Paslaugos teikėjui, turtui ar tretiesiems asmenims, taip pat atlyginti Paslaugos teikėjui atsiradusią žalą dėl sutarties nutraukimo 6.4. punkte numatytais atvejais;

3.1.20.  sekti aktualias Vyriausybės ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo rekomendacijas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinųjų sąlygų, dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas bei su šiomis rekomendacijomis supažindinti savo vaiką;

3.1.21. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą;

3.1.22.   lankyti vaiką tik stovyklos administracijos nustatytu laiku;

3.1.23. jeigu dėl sveikatos būklės vaikas nebegali dalyvauti stovykloje pasiimti jį iš stovyklos per 12 valandų.

 

4.ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Paslaugos teikėjui už teikiamas paslaugas sumokamas Eur mokestis. 100 Eur rezervacijos mokestis sumokamas registracijos metu. Likusi suma sumokama ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki stovyklos pradžios. Jeigu iki stovyklos pradžios likus 10 darbo dienų visas mokestis dar nėra sumokėtas, rezervacija panaikinama ir sutartis automatiškai nutrūksta.

4.2. Nutraukus šią sutartį, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, dėl šios sutarties ar stovyklos dalyvio vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklių reikalavimų pažeidimų, sumokėtas mokestis negrąžinamas bei nemažinamas.

         4.3. Rezervacijos mokestis negrąžinamas jokiais atvejais.

4.4. Vaikui, ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės, neatvykus į stovyklą, tik ligos atveju, grąžinama 30 procentų stovyklos kelialapio kainos ir tik tuo atveju, jei Paslaugos teikėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki stovyklos pradžios. Dėl pinigų grąžinimo, Paslaugos teikėjui pateikiamas atskiras prašymas su įrodančiais apmokėjimą dokumentais (vaiko vardas ir pavardė, apmokėjimo data, sumokėta suma,  pridedama apmokėjimo ar pavedimo kopija), pateikiamas raštiškas gydytojo ligos patvirtinimas. Pinigai grąžinami į sumokėjusio asmens sąskaitą.

 

5.ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Pasirašydamas šią sutartį patvirtinu, kad esu informuotas, kad Paslaugos teikėjas tikslu suteikti man paslaugas bei vykdyti įsipareigojimus pagal šią sutartį tvarkys mano vaiko ir mano asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, specialių kategorijų asmens duomenis - informaciją apie vaiko mitybos įpročius, sveikatą (alergijos, maisto netoleravimas, naudojami vaistai ir kita svarbi informacija), kurią pateiksiu pats Paslaugų tiekėjui ir ji yra būtina, siekiant tinkamai įvykdyti šią sutartį.

5.2. Šalys užtikrina asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, saugumą.

5.3. Pasirašydamas šią sutartį patvirtinu, kad esu informuotas, kad 5.1 punkte nurodyti duomenys gali būti -tvarkomi šiais tikslais: būtinosios medicininės pagalbos suteikimas (duomenų pateikimas sveikatos priežiūros įstaigai), komunikavimas su tėvais/globėjais/rūpintojais, instruktavimo ir registracijos žurnalų pildymas, būrių sąrašų sudarymas.

5.4. Instruktavimo ir registracijos žurnalai su vaiko asmens duomenimis, sutartys su tėvais ar kitais vaiko tiesėtais atstovais, finansiniai dokumentai (pinigų mokėjimo, grąžinimo dokumentai) saugomi laikantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje nustatytų terminų. Po saugojimo termino pabaigos, duomenys sunaikinami.

5.5. Asmens duomenų saugojimo terminai ir apsaugos klausimai yra reglamentuojami LINEŠA privatumo politikoje https://www.linesa.lt/asmens-duomenu-apsauga/ , su kuria Paslaugų gavėjas susipažino ir įsipareigoja jos laikytis.

5.6. Pasirašydamas šią sutartį patvirtinu, kad man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

5.7. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Paslaugos teikėjo internetiniame puslapyje: https://www.linesa.lt/asmens-duomenu-apsauga/ arba tel. +370 604 66346.

 

 

6.SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1.  Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki stovyklos pabaigos, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško atsiskaitymo pagal šią sutartį.

6.2. Paslaugos gavėjas pasirašydamas šią sutartį patvirtina, kad supranta, jog stovyklos metu egzistuoja protinga vidutinė rizika, neišsiskirianti nuo kitų vaikams skirtų stovyklų, jog vaikas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, užsikrėsti užkrečiama ar infekcine liga, jeigu pats nesisaugo.

6.3. Pasirašydamas šią sutartį Paslaugos gavėjas sutinka, kad vaikas atvykęs į stovyklą pasirašytų stovykloje dalyvaujančių vaikų saugos instruktavimų registravimo žurnale ir patvirtintų savo susipažinimą su stovyklos dalyvio vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklėmis.

6.4. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ir vaiko netinkamų poelgių (apie tai pranešama tėvams ar globėjams, kurie privalo vaiką pasiimti iš stovyklos per 12 val. nuo informacijos gavimo):

6.4.1. stovyklos dalyvio vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklių nesilaikymo;

6.4.2. rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;

6.4.3. nepagarbaus elgesio su stovyklos vadovu ir kitais stovyklos darbuotojais ar stovyklos vadovo nurodymų neklausymo;

6.4.4. blogo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (patyčių, muštynių, psichologinio terorizavimo ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės);

6.4.5. stovyklos turto, inventoriaus tyčinio gadinimo;

6.4.6. ėjimo prie vandens ar už stovyklos ribų be vadovo.

6.5. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti sutartį dėl vaiko ligos, informuodamas Paslaugos teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki stovyklos pradžios ir susigrąžinti 30 procentų sumokėtos sumos, pateikiant prašymą dėl sumokėtų pinigų grąžinimo su apmokėjimą įrodančiais dokumentais (prašyme nurodomas užsakymo numeris, vaiko vardas ir pavardė, apmokėjimo data, sumokėta suma,  pridedama apmokėjimo ar pavedimo kopija) ir gydytojo raštišką ligos patvirtinimą. Pinigai grąžinami tik į sumokėjusio asmens sąskaitą. Apie sutarties nutraukimą Paslaugų teikėją informavus vėliau nei likus 15 darbo dienų iki stovyklos pradžios, sumokėti pinigai negrąžinami.

6.6. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti sutartį informuodamas Paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki stovyklos pradžios. Tokiu atveju sumokėti pinigai už stovyklą grąžinami. 

6.7. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio derybose. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.8.  Šioje sutartyje neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.9. Sutartis pasirašoma elektronine forma (kompiuterinės pelės pagalba). Šalys susitaria, kad tokiu būdu pasirašyta sutartis bus laikoma sudaryta raštu ir turės tokią pačią teisinę galią kaip ir rašytinis parašas.

6.10. Stovyklos kontaktinė informacija: tel: +370 601 84547, +370 600 47190, el paštas: pasaka@linesa.lt, internetinė svetainė: www.linesa.lt

 

 

 7.SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

Paslaugos teikėjas: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
Žirmūnų g. 1B, Vilnius
Įstaigos kodas 302848387
PVM m/k LT100007095119
A/s Nr.   LT76 7044 0600 0102 9937

Paslaugos gavėjas:    
Vienas iš vaiko tėvų/globėjų: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Direktorius Valdas Jankauskas

 

 

Stovyklos adresas: Vydūno g. 2, Kukuliškių km., Klaipėdos r.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLOS  

 “Pasaka”
(stovyklos pavadinimas)

TĖVŲ SUTIKIMAS , INFORMACIJA APIE DALYVĮ

  


Vydūno g. 2, Kukuliškių km., Klaipėdos r.
(vieta)

Šioje formoje esanti informacija laikoma konfidencialia. Šie klausimai pateikiami, kad stovyklos vadovai ir organizatoriai gautų reikiamą informaciją ir galėtų užtikrinti dalyvių saugumą, todėl būtina visapusė Jūsų pagalba.

pažymiu, kad (pažymėkite tinkamą teiginį):

1.Sutinku, kad stovyklos renginių metu vaikas būtų fotografuojamas/filmuojamas LINEŠA stovyklų veiklos viešinimo tikslais. Nuotraukos, filmuota medžiaga, nepažeidžiant vaiko teisių, garbės ir orumo, neatlygintinai gali būti skelbiama LINEŠA administruojamuose tinklalapiuose, socialiniame tinkle facebook, spaudos darbuose, pristatymuose, nesiekiant komercinės naudos.

 

2.Suprantu  riziką,  galinčią kilti dėl vaiko neatsakingo elgesio  maudymosi  metu  vandens  telkinyje ar

stovyklos vadovų nurodymų neklausymo.

3.Vaiko sveikatos ypatumai, alergija, maisto netoleravimas kita svarbi informacija, į kurią turėtu atsižvelgti stovyklos darbuotojai (nurodyta medicininėje pažymoje):

4.Informuoju, kad vaikas vartoja/nevartoja (reikiamą pabraukti) gydytojo skirtus vaistus (nurodyti vaistų pavadinimą):

5.Ar per paskutines keturias savaites jūsų vaikas sirgo kokia nors užkrečiamąja ar infekcine liga ir ar turėjo kontaktą su asmeniu, kuris buvo užsikrėtęs užkrečiamąja ar infekcine liga?

6.Telefono numeriai, kuriais galima susisiekti įvykus nelaimingam atsitikimui

P a tv i r ti n u ,  kad  perskaičiau ir supažindinau vaiką su  stovyklos  dalyvio  vidaus  tvarkos  ir  saugaus  elgesio
Taisyklėmis.

 

P a tv i r ti n u , kad aukščiau išdėstytos sąlygos man yra suprantamos, mano pasirinkimai teisingi.

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Parašo sertifikatas
Dokumento pavadinimas: Sutartis dėl dalyvavimo stovykloje "Pasaka" nuo 2024.06.23 iki 2024.06.29
lock iconDokumento ID: 6d1551611a9f25070ce59235b4f125096e2ae9d3
Laiko žyma Auditas
2024-01-30 19:09 EESTSutartis dėl dalyvavimo stovykloje "Pasaka" nuo 2024.06.23 iki 2024.06.29 Įkėlė Stovyklos Pajuryje - info@stovyklospajuryje.lt IP 185.254.45.206
2024-06-01 3:26 EEST Document owner info@stovyklospajuryje.lt has handed over this document to mantas@madpro.lt 2024-06-01 03:26:26 - 185.254.45.206