Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) yra skirta visiems stovyklų dalyviams (jų atstovams pagal įstatymą), asmenims, kurie naudojasi interneto svetaine www.stovyklospajuryje.lt   (toliau – Svetainė), veiklos partneriams bei fiziniams asmenims, teikiantiems LINEŠA savo paslaugas.

Politika taikoma, kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine, pildydami registracijų, kontaktų ar apklausų formas, tęsdami naršymą svetainėje, naudojatės svetainėje nurodytais kontaktais dėl mūsų paslaugų, lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose (toliau – socialiniai tinklai), domitės mūsų pasiūlymais, kvietimais į stovyklas, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais su mūsų veikla susijusiais klausimais.

Papildoma ar/ir detalesnė informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, privatumo pranešimuose arba skelbiant ją internete. Prašome atidžiai perskaityti šią Politiką tam, kad teisingai suprastumėte mūsų požiūrį bei nuostatas dėl asmens duomenų tvarkymo. Naudodamasis Svetaine Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate su joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

Svetaine gali naudotis 14 (keturiolikos) metų amžiaus arba vyresni asmenys. Jeigu jums yra mažiau nei 14 (keturiolika) metų, prašome atidžiai perskaityti šias Politikos sąlygas
kartu su savo tėvais arba globėjais ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprantate. Duomenų valdytoja yra Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, juridinio asmens kodas 302848387, buveinė yra Žirmūnų g. 1B, Vilnius, tel. 85 276578, el.paštas info@linesa.lt . Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS:
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje
Privatumo politikoje Duomenų valdytojas yra LINEŠA. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba  vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų  paslaugų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
Jūsų asmens duomenis LINEŠA tvarko vadovaudamasi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis. LINEŠA tvarkydama Jūsų asmens duomenis:
1. laikosi galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;
2. tvarko Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
3. renka Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
4. imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
5. Jūsų asmens duomenis laiko tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
6. neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
7. užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
LINEŠA tvarko Jūsų asmens duomenis remdamasi šiais pagrindais:
1. Jūsų sutikimo, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais. Taip pat, gavę Jūsų sutikimą, mes
siunčiame informaciją apie savo paslaugas, pasiūlymus skirtus asmenims, įstaigoms bei organizacijoms, susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis (stovyklų ir kitos ugdomosios veiklos organizavimu). Sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis el. paštu ada@linesa.lt . Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
2. Sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
3. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų – visuomenės informavimo, siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus, įskaitant skolų susigrąžinimą taikant neteismines procedūras, mums ginantis nuo pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų; informacinių sistemų ir tinklų saugumui užtikrinti; siekiant užtikrinti patogų ir kokybišką naudojimąsi mūsų paslaugomis;
4. kai tvarkyti asmens duomenis LINEŠA įpareigoja atitinkami teisės aktai. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi svetainėje. LINEŠA siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie
būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:
1. sutarties sudarymo bei vykdymo tikslais (siekdami su Jumis sudaryti ar vykdyti sutartį, prižiūrėti sutarties vykdymą, administravimą, tvarkyti mokėjimus pagal sutartį, spręsti skundus, susijusius su sutarties sudarymu, vykdymu ir (arba) nutraukimu) tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, gyvenamoji vieta, parašas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo duomenys, sąskaitos duomenys, adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, sutarties duomenys, informacija apie sutarties vykdymą, kiti būtini duomenys priklausomai nuo sutarties pobūdžio;
2. tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie stovyklas; naujienų prenumeratos užsakymo administravimo ir informacijos apie LINEŠA veiklą pateikimo prenumeratoriams tikslu tvarkome Jūsų pateiktus duomenis:  elektroninio pašto adresą, IP adresą, prenumeratos
užsakymo/atšaukimo datą ir laiką, LINEŠA Jums pateiktos informacijos turinį, informacijos pateikimo datą ir laiką; apklausų vykdymo tikslu, siekiant įvertinti LINEŠA įgyvendinamų veiklų efektyvumą šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris;
3. LINEŠA veiklos organizavimo ir vykdymo stovyklose tikslu užsiregistravusių ir dalyvaujančių asmenų (ir jų tėvų, globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono
numeris, gimimo data (arba amžius), asmens kodas (jeigu būtina), el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, specialių kategorijų asmens duomenys – informacija apie mitybos įpročius, sveikatą, kurią pateikia pats asmuo, ir kiti pateikti duomenys apie trečiuosius asmenis (šeimos narius), siųsti priminimus el. laiškais, visa kita su tuo susijusi informacija būtina paslaugos organizavimui (būtinosios medicininės pagalbos suteikimui, duomenų pateikimui sveikatos priežiūros įstaigai, mitybos organizavimui, komunikavimo užtikrinimui su tėvais/globėjais/rūpintojais, instruktavimo ir registracijos žurnalų pildymui, būrių sąrašų sudarymui);
4. LINEŠA organizuojamų stovyklų veiklos viešinimo tikslu Jūsų (ar/ir jų tėvų, globėjų, rūpintojų) sutikimo pagrindu Svetainėje ar/ir mūsų socialinių tinklų paskyrose esantys duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, nuotrauka, Jūsų mums siųsti pranešimai, jų gavimo laikas ir data, turinys ir priedai, mūsų atsakymai į Jūsų pranešimus bei atsakymų laikas, pranešimo komentarai, pasidalijimai, informacija apie reakcijas į Jūsų pranešimus;
5. dokumentų valdymo, ginčų ir pretenzijų sprendimo tikslais gautuose, siunčiamuose, vidaus ir kituose dokumentuose, kai Jūs į mus kreipiatės dėl LINEŠA paslaugų, Jūsų pateikti
asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, adresas, elektroninio pašto adresas, dokumento turinys, dokumento data ir numeris, kiti būtini duomenys.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, registruodamasis mūsų Svetainėje arba kitu būdu kreipiasi į LINEŠA; iš paslaugų gavėjų veiklos, LINEŠA asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, parašo elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko interneto svetainėje ir kt. Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti. Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:
 Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės
aktų. Be Jūsų sutikimo neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai:
1. sutarties sudarymo bei vykdymo tikslais duomenys yra tvarkomi sutarties galiojimo laikotarpiu, jam pasibaigus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos;
2. tiesioginės rinkodaros (apklausų vykdymo, naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimo) tikslais Jūsų sutikimo pagrindu duomenys tvarkomi, kol Jūs naudojatės LINEŠA paslaugomis ar/ir
atšaukiate savo sutikimą, pasibaigus galiojimui saugomi 1 (vienerius) metus nuo jų galiojimo pasibaigimo dienos;
3. LINEŠA veiklos organizavimo ir vykdymo stovyklose tikslu duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu jos galiojimo laikotarpiu, jai pasibaigus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos;
4. mūsų socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome ir saugome 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo dienos;
5. dokumentų valdymo, ginčų ir pretenzijų sprendimo tikslais duomenys saugomi 3 (tris) metus nuo jų gavimo dienos. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.

LINEŠA įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. LINEŠA naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi LINEŠA darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos LINEŠA pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE
Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

5. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
6. teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
7. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
9. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo.
Jeigu Jūs manote, kad LINEŠA nesilaiko ar netinkamai vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į LINEŠA su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt)

IŠORINĖS SVETAINĖS
Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

POLITIKOS PAKEITIMAI
Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Apie pakeitimus pranešime Svetainėje patalpindami atnaujintą Politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais.
Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

SUSISIEKIMAS SU MUMIS
Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti el. pašto adresu:
ada@linesa.lt .

Atnaujinimo data: 2024-03-06.

Apie mus

Sugrįžtame atsinaujinę ir entuziastingai tikime, kad galime sukurti įsimintiniausią vasaros nuotykį vaikams bei jaunimui.
PRIVATUMO POLITIKA

Rekvizitai

LIETUVOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO AGENTŪRAJuridinio asmens kodas: 302848387PVM mokėtojo kodas: LT100007095119
Naujienlaiškis

Stovyklos Pajūryje © 2024. Visos teisės saugomos.