PATVIRTINTA
Lietuvos neformaliojo švietimo
agentūros direktoriaus
2024 m. sausio    d. įsakymu Nr. R1-

 

PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS

 

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros, juridinio asmens kodas 302848387, buveinės adresas Žirmūnų 1B, Vilnius (toliau – Organizatorius), paslaugų įsigijimo taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Organizatoriaus teikiamų paslaugų įsigijimo internetinėje svetainėje (toliau – Interneto svetainė) sąlygas bei tvarką.
 2. Klientas, prieš pradėdamas naudotis interneto svetaine ir prieš įsigydamas bet kokį kelialapį ar kitą paslaugą, privalo atidžiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis Klientas patvirtina, kad sutinka laikytis šių Taisyklių.
 3. Klientas sudaro sutartį su Organizatoriumi. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones. Organizatorius, pateikdamas Sutartį dėl dalyvavimo stovykloje (toliau – Sutartis), vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones.
 4. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Klientais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai.
 5. Klientas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir/ar pirkti paslaugas Interneto Svetainėje.
 6. Klientas pirkdamas paslaugą patvirtina, kad yra vaiko įstatyminis atstovas ir turi teisę sudaryti sutartį.

 

 • SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA
 1.   Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti Stovyklos kelialapių Organizatorius yra nurodytas prie kiekvieno Interneto Svetainėje siūlomo kelialapio. Kelialapių pardavėjas yra Organizatorius.
 2. Konkrečių kelialapių kainas, aprašymą, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje Klientui yra suteikiama išsami informacija apie paslaugos pardavėją (Organizatorių), paslaugos pagrindines savybes, kainą, mokėjimo tvarką, Kliento teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Taip pat pateikiama Organizatoriaus sutarties forma. Klientas, prieš įsigydamas kelialapį, privalo atidžiai susipažinti su Organizatoriaus sutarties sąlygomis.
 3. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones.  
 4. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka už paslaugas visą kainą. Organizatoriui gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama Organizatoriaus Sutartis.
 5. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai yra atliekami tiesiogiai per Interneto Svetainės sistemą.

12.Pinigų grąžinimo tvarka. Pinigų grąžinimo sąlygos ir tvarka yra nurodomos Organizatoriaus sutartyje, ir Klientas privalo atidžiai susipažinti su minėtomis sąlygomis prieš įsigydamas kelialapį ir pasirašydamas sutartį.

 1. Sumokėtas visas mokestis už Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas, jei asmuo, kuriam yra skirtas Stovyklos kelialapis (toliau – Dalyvis) dėl bet kokių priežasčių neatvyko į Stovyklą iš anksto (t. y. likus daugiau nei 15 kalendorinėms dienoms iki Stovyklos pradžios) neperspėjęs Organizatoriaus pagal sutartyje numatytą tvarką. Sumokėtas visas mokestis už Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas jei Dalyvis Stovyklos metu savo noru atsisako dalyvauti Stovykloje ar jos veikloje.
 2. Išimtis 30% kainos grąžinimui taikoma tik Dalyvio ligos ir traumos, dėl kurių jis negali dalyvauti Stovykloje, atveju, jeigu Organizatorius apie tai informuojamas ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki stovyklos pradžios. Jeigu Dalyvis negali dalyvauti Stovykloje dėl ligos ar traumos, Organizatoriui turi pateikti tai patvirtinantį išrašą iš medicininių dokumentų ir jam bus grąžinta 30 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį. 70 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį lieka Organizatoriui, siekiant padengti minimalius Organizatoriaus nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, iš anksto užsakytomis pramogomis, edukacijomis, maitinimu, įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams, vadovams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinama Klientui.
 3. Klientas, teikdamas Organizatoriui duomenis atsako už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visą atsakomybę už tokių reikalavimų nesilaikymą.
 4. Klientas, pastebėjęs Organizatoriaus pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Organizatoriui el. paštu stovyklos@linesa.lt  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Klientui suteikiama Kliento nurodytu būdu (el. paštu).
 5. Klientas gali pateikti Organizatoriui klausimus, susijusius su Organizatoriaus teikiamomis paslaugomis el. paštu stovyklos@linesa.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Klientui bus atsakyta per 2 darbo dienas Kliento nurodytu el.pašto adresu.

18.Organizatorius privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

 1. Su visomis pretenzijomis dėl įsigytų paslaugų kokybės Klientas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių, kurio kelialapį/-ius įsigijo Interneto Svetainėje.
 2. Organizatorius įsipareigoja dėti visas pastangas Interneto svetainėje ar kita Organizatoriui priimtina forma kuo skubiau informuoti Klientą apie Organizatoriaus paslaugų teikimo sąlygų keitimą.
 3. Organizatorius gali laikinai sustabdyti Interneto svetainės veikimą ir paslaugų teikimą dėl nuo jo nepriklausančių techninių kliūčių.
 4. Klientas privalo elgtis taip, kad neįžeidinėtų ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežemintų kitų asmenų orumo, nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų. Organizatorius turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti paslaugų teikimą konkretaus Kliento atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėja Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, ir/ar jo veiksmai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Jeigu Organizatoriaus nuomone Klientas elgiasi nusikalstamai, Organizatorius turi teisę pranešti apie tokius Kliento veiksmus teisėsaugos institucijoms.

 

III.          REIKALAVIMAI DĖL NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE,

APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

 

 1.   Klientai prieš užsakydami Stovyklos kelialapį/-ius, privalo išsamiai susipažinti su Paslaugų įsigijimo taisyklėmis, kaina, terminais, sutarties atsisakymo ir pinigų grąžinimo galimybėmis, kitomis paslaugų teikimo sąlygomis. Kilus klausimams, Klientai gali teirautis papildomos informacijos.
 2. Organizatoriaus Interneto svetainės turinys yra Organizatoriaus nuosavybė. Asmenys, naudodamiesi Interneto svetaine, privalo nepažeisti Organizatorius teisių ir naudotis Interneto svetaine, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių, Organizatoriaus nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Organizatoriaus reikalavimų.
 3. Draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Organizatoriaus leidimo.
 4. Visais atvejais kreipdamasis dėl informacijos ar užsakydamas kelialapį/-ius  Klientas turi elgtis sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Organizatoriui tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

 

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visi ginčai tarp Organizatoriaus ir Kliento sprendžiami derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti tarpusavio derybomis per 30 dienų, jis bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
 2. Klientas su skundu dėl Organizatoriaus veiksmų gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius,  www.vvtat.lt,  tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt

_______________________

 

     

Apie mus

Sugrįžtame atsinaujinę ir entuziastingai tikime, kad galime sukurti įsimintiniausią vasaros nuotykį vaikams bei jaunimui.
PRIVATUMO POLITIKA

Rekvizitai

LIETUVOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO AGENTŪRAJuridinio asmens kodas: 302848387PVM mokėtojo kodas: LT100007095119
Naujienlaiškis

Stovyklos Pajūryje © 2024. Visos teisės saugomos.